اعضای هیات علمی

 
فوزیه جیحون تبار

فوزیه جیحون تبار 

مربی
شماره تماس: 2426644
پست الکترونیکی: 
علیرضا حسن زاده جزدانی

علیرضا حسن زاده جزدانی 

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 
سعید ده یادگاری

سعید ده یادگاری 

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 
رضا سعیدی

رضا سعیدی 

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 
تابنده صالحی

تابنده صالحی 

مربی
شماره تماس: 42426644
پست الکترونیکی: 
امیر فاضل

امیر فاضل 

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 
کامران قربان نژاد اسطلکی

کامران قربان نژاد اسطلکی 

مربی
شماره تماس: 42426644
پست الکترونیکی: 
بهنام کرمشاهی خبیصی

بهنام کرمشاهی خبیصی 

مربی
شماره تماس: 42427642
پست الکترونیکی: 
نمایش 8 نتیجه
از 1