نمایشگر یک مطلب

برنامه درسی  رشته اقتصاد مقطع کارشناسی          

ردیف رشته  گرایش  ورودی  برنامه درسی دوره  سر فصل مصوب وزارت علوم
1 اقتصاد --------- 96 به بعد دانلود دانلود

 

برنامه درسی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد             

ردیف رشته  گرایش  ورودی برنامه درسی دوره سر فصل مصوب وزارت  علوم
1 اقتصاد اقتصاد نظری 99 به بعد    دانلود           دانلود