نمایشگر یک مطلب

برنامه درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی                          

ردیف رشته  گرایش ورودی برنامه درسی  سرفصل مصوب وزارت علوم
1 حسابداری ----------- 96 به بعد دانلود دانلود

 

برنامه درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته                          

ردیف رشته گرایش ورودی برنامه درسی دوره سر فصل مصوب وزارت علوم
1 حسابداری --------- -------- دانلود دانلود