لیست شماره تماس های دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت 42426644 42426633