نمایش 1 - 20 از 417 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حسابداری ابزارو عقود مالی اسلامی 3016053 2 کارشناسی بخش حسابداری 01 بهنام کرمشاهی | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1403/04/12 (08:00 - 10:00)
حسابرسی1 3016051 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 تابنده صالحی | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1403/03/31 (08:00 - 10:00)
حسابداری مالی پیشرفته2 3016050 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 بهنام کرمشاهی 1403/04/09 (10:00 - 12:00)
حسابداری بخش عمومی 1 3016052 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 بهنام کرمشاهی | هرهفته دوشنبه (08:30 - 09:30) 1403/04/06 (18:00 - 20:00)
احکام کسب و کار 3014003 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 امیر فاضل | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1403/04/04 (14:00 - 16:00)
ارزیابی اقتصادی طرح ها 3018040 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 وحید شهابی نژاد | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) 1403/03/29 (12:00 - 14:00)
اصول حسابرسی (1) 3016031 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 تابنده صالحی 1403/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی 3018016 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 یاسر سیستانی بدوئی 1403/04/11 (12:00 - 14:00)
اصول و مبانی کارآفرینی 3014026 2 کارشناسی بخش مدیریت 01 کامران قربان نژاد اسطلکی 1403/03/29 (14:00 - 16:00)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 3014010 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 کامران قربان نژاد اسطلکی 1403/03/30 (12:00 - 14:00)
اقتصاد ایران (2): سیاست ها و چالش های اقتصادی 3018038 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 وحید شهابی نژاد | هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) 1403/03/30 (16:00 - 18:00)
اقتصاد بخش عمومی (2) 3018036 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 وحید شهابی نژاد 1403/03/31 (10:00 - 12:00)
اقتصادخرد (1) 3018021 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 محمدعلی مقصودپور | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) 1403/04/03 (16:00 - 18:00)
اقتصادخرد (3) 3018023 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 سید محسن عظیمی دخت شورکی | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) 1403/04/09 (16:00 - 18:00)
اقتصاد سنجی (2) 3018041 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 محمدعلی مقصودپور 1403/04/02 (16:00 - 18:00)
اقتصاد کشاورزی 3018048 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 یاسر سیستانی بدوئی 1403/04/12 (14:00 - 16:00)
اقتصادکلان (1) 3018024 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 وحید شهابی نژاد 1403/03/29 (16:00 - 18:00)
اقتصاد کلان (3) 3018026 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 محمدعلی مقصودپور | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1403/04/02 (14:00 - 16:00)
اقتصاد کلان 3016009 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 فوزیه جیحون تبار 1403/03/29 (14:00 - 16:00)
اقتصاد مالی 3018044 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 محمدعلی مقصودپور | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/04 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 417 نتیجه
از 21