نمایش 1 - 20 از 184 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنايي با قوانين كسب و كار 3014004 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 کامران قربان نژاد اسطلکی | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/02 (12:00 - 14:00)
اصول حسابرسي (2) 3016032 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 تابنده صالحی | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/27 (12:00 - 14:00)
اقتصاد خرد 3016005 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 علیرضا حسن زاده جزدانی | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
اقتصاد سنجي (1) 3018007 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 فوزیه جیحون تبار | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
اقتصاد كارآفريني 3018051 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 کامران قربان نژاد اسطلکی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (18:00 - 20:00)
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي 3018052 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 فوزیه جیحون تبار هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (16:00 - 18:00)
آمار براي اقتصاد (1) 3018013 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 فوزیه جیحون تبار | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت (1) 3014050 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 فوزیه جیحون تبار | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1400/10/23 (12:00 - 14:00)
بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي 3016030 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کامران قربان نژاد اسطلکی | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1400/11/03 (12:00 - 14:00)
بهايايي (1) 3016019 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 تابنده صالحی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/27 (16:00 - 18:00)
پول و ارز و بانكداري 3016028 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 علیرضا حسن زاده جزدانی | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00)
تجارت الكترونيك 3014018 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 رضا سعیدی | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/29 (12:00 - 14:00)
زبان تخصصي (1) 3014040 2 کارشناسی بخش مدیریت 01 رضا سعیدی هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها 3014039 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 رضا سعیدی | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (12:00 - 14:00)
كنترلهاي داخلي و نظام راهبري شركتي 3016029 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 تابنده صالحی | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
مالياتي (1) 3016016 2 کارشناسی بخش حسابداری 01 تابنده صالحی هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (16:00 - 18:00)
مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد 3018018 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 فوزیه جیحون تبار | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (10:00 - 12:00)
مديريت توليد و عمليات 3014060 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 کامران قربان نژاد اسطلکی | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/11/02 (12:00 - 14:00)
نرم افزارهاي كاربردي در حسابداري 3016026 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 امیر فاضل | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3016425 2 کارشناسی بخش حسابداری 01 امیر فاضل | هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) 1400/10/23 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 184 نتیجه
از 10