نمایش 1 - 20 از 79 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 3014007 2 کارشناسی 01 سعید ده یادگاری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
اصول حسابرسی (2) 3016032 3 کارشناسی 01 تابنده صالحی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/10/23 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد 3016005 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 علیرضا حسن زاده جزدانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1399/10/18 (14:00 - 16:00)
اقتصاد کارآفرینی 3018051 2 کارشناسی 01 کامران قربان نژاد اسطلکی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/14 (18:00 - 20:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 3014008 2 کارشناسی 01 کامران قربان نژاد اسطلکی هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/16 (16:00 - 18:00)
بازاریابی و مدیریت بازار ( با رویکرد اسلامی) 3014028 3 کارشناسی 01 سعید ده یادگاری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1399/10/27 (12:00 - 14:00)
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی 3016030 3 کارشناسی 01 کامران قربان نژاد اسطلکی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/18 (12:00 - 14:00)
بهایایی (1) 3016019 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 تابنده صالحی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/23 (16:00 - 18:00)
پول و ارز و بانکداری 3016028 3 کارشناسی 01 علیرضا حسن زاده جزدانی هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/18 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی (1) 3016027 2 کارشناسی 01 تابنده صالحی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00)
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی 3016029 3 کارشناسی 01 تابنده صالحی هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
مالی (1) 3016018 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 تابنده صالحی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/25 (16:00 - 18:00)
مبانی حسابداری مدیریت 3016037 3 کارشناسی 01 تابنده صالحی هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (12:00 - 14:00)
مدیریت تولید و عملیات 3014060 3 کارشناسی 01 کامران قربان نژاد اسطلکی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/18 (12:00 - 14:00)
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری 3016026 3 کارشناسی 01 امیر فاضل هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 3016425 2 کارشناسی بخش حسابداری 01 امیر فاضل هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/18 (16:00 - 18:00)
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درحسابداری 3016429 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 امیر فاضل هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
مدیریت مالی (2) 3016424 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 امیر فاضل هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی 3014051 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 امیر فاضل هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/18 (10:00 - 12:00)
امورمالی بین الملل 3016430 2 کارشناسی بخش حسابداری 01 علیرضا حسن زاده جزدانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 79 نتیجه
از 4