ریاست دانشکده

ریاست فعلی 

    نام و نام خانوادگی:  داریوش مفلحی   
    رتبه علمی:استادیار  
    آخرین مدرک تحصیلی:  دکترا   
    مدت تصدی:  از سال 1394 تا کنون   
    تلفن:09133430368  
    پست الکترونیکی:d_moflehi@mail.uk.ac.ir
 

 

رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

علیرضا کاشانی     از سال 1384 تا سال 1394  
ابراهیم ملک محمدی     از سال 1381 تا سال 1384