ریاست دانشکده

ریاست فعلی 

    نام و نام خانوادگی:  حسینعلی ساسان  
    رتبه علمی:دانشیار  
    آخرین مدرک تحصیلی:  دکترا   
    مدت تصدی:  از سال 1401 تا کنون   
    تلفن:09133430368  
    پست الکترونیکی:hosali_s@uk.ac.ir
 

 

رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

داریوش مفلحی استادیار دکتری ازسال1394 تا سال 1401  
علیرضا کاشانی     از سال 1384 تا سال 1394  
ابراهیم ملک محمدی     از سال 1381 تا سال 1384