نمایشگر یک مطلب


معاونت آموزشی و پژوهشی

مدیریت فعلی
 

 نام و نام خانوادگی:تابنده صالحی
 رتبه علمی:استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:دکترا حسابداری
 مدت تصدی:از سال1402 تا کنون
 تلفن:09132783293