نمایشگر یک مطلب


معاونت آموزشی و پژوهشی

مدیریت فعلی
 

 نام و نام خانوادگی:داریوش مفلحی
 رتبه علمی:استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:دکترا علوم ورزشی
 مدت تصدی:از سال1394 تا کنون
 تلفن:09133430368
 پست الکترونیکی: