انجام تست سنجش سلامت تن و روان دانشجویان جدید الورود


در تاریخ11/08/1394کارشناسان دفتر مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمان،ضمن حضور در مجتمع آموزش عالی بافت با همکاری پرسنل مرکز بهداشت  شهرستان نسبت به انجام معاینات سلامت دانشجویان اقدام کردند.
در این اقدام حدود75   نفر از دانشجویان مورد معاینه قرار گرفتند و چند نفر به پزشکان متخصص معرفی شدند.