بازدید استاندار محترم جناب آقای دکتر فدایی از ساختمان جدید مجتمع آموزش عالی بافت

بازدید استادار محترم کرمان جناب آقای دکتر فدایی و هیات همراه از سایت جدید مجتمع آموزش عالی بافت در تاریخ 1398/07/18