بازدید جناب آقای دکتر افشارمنش و دکتر غضنفرپور

بازدید جناب آقای دکتر افشارمنش رئیس محترم گروه آموزشهای آزاد و مجازی و جناب آقای دکتر غضنفرپور مدیر محترم برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه از مجتمع آموزش عالی بافت جهت را ه اندازی تحصیلات تکمیلی مورخ1399/12/17