بازدید مدیر محترم امور فناوری دانشگاه از ساختمان جدید مجتمع

بازدید مدیر محترم امور فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر صانعی به همراهی جناب آقای دکتر مفلحی رئیس مجتمع آموزش عالی بافت و همکاران از ساختمان جدید اداری و آموزشی مجتمع جهت کابل کشی شبکه دیتا ساختمان مذکور مورخ 07/07/1398