بازدید مدیر محترم کل امور دانشجویی

بازدید مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه جناب آقای عرب پور و آقای شمس الدینی معاون مدیر امور دانشجویی دانشگاه  با همراهی خانم مهدی پور  از مجتمع آموزش عالی بافت در رابطه با خوابگاه های خودگردان شهرستان بافت