بخش مدیریت


بخش مدیریت
معرفی
برنامه آموزشی در گروه مدیریت به گونه ای تنظیم شده است که دانشجویان با دامنه وسیعی از مفاهیم و تئوریهای مدیریتی و نیز ابزارها و سبک های مختلف مدیریت آشنا شوند و بتوانند این دانش را برای بهبود و ارتقاء بخش های مختلف سازمان به کار گیرند و یا بر پایه این دانش، زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را پیگیری نمایند. همچنین، این گروه تاکید ویژه ای بر استفاده از روشهای نوین آموزشی مانند انجام کار تیمی توسط دانشجویان و نیز بهره گیری از مطالعات موردی دارد . گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد با در پیش گرفتن رویکردی نوین به آموزش و پژوهش در این حوزه و با جذب دانشجویان مستعد و نخبه، در تلاش است تا هر چه بهتر، رسالت خود را در راستای ارتقاء دانش کاربردی و علمی مدیریت و تربیت مدیران و کارشناسانی ممتاز و متناسب با نیازهای کشور ایفاء کند.


اعضای هیئت علمی

محل درج عکس
سعید ده یادگاری
مربی
دکترا
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/sadehyadegari
پست الکترونیکی: 

تلفن :
 
محل درج عکس
رضا سعیدی
مربی
دکترا

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/resaeedi
پست الکترونیکی: 

تلفن:

 
محل درج عکس
حسن گلکار
مربی
دکترا
زمینه تحقیقاتی : 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/hagolkar
پست الکترونیکی :
 
تلفن :
 
محل درج عکس
امیر فاضل
مربی
دکترا
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/amfazel
پست الکترونیکی :

تلفن :
 
 محل درج عکس
کامران قربان نژاد
مربی
کارشناسی ارشد
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/kaghorbannejad
پست الکترونیکی :

تلفن :