برگزاری بازارچه غذا و هنرهای دستی دانشجویان

بازارچه غذا و هنرهای دستی دانشجویان در تاریخ1398/09/16  به مناسبت  روز دانشجو در مجتمع آموزش عالی بافت با حضور رئیس محترم مجتمع جناب آقای دکتر مفلحی و اعضای هیات علمی و کارمندان این مجتمع برگزار شد. این بازارچه از ساعت 9 صبح شروع شد و تا ساعت 14 بعد از ظهر ادامه داشت که مورد اسستقبال زیاد دانشجویان قرار گرفت و 38 نفر از دانشجویان این مجتمع به عنوان فروشنده در این بازارچه شرکت داشتند و در نهایت رئیس مجتمع دانشجویان را مورد تشویق و احترام قرار دادند.