نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مانور زلزله

برگزاری مانور زلزله


مانور زلزله و ایمنی با حضور دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مجتمع

آموزش عالی بافت توسط هلال احمر شهرستان در ساختمان مجتمع برگزار گردید.