بر گزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویان


انتخابات انجمن های علمی سه گانه دانشکده در آبان ماه 1393 برگزار گردید.
در این برنامه که با استقبال حزب دانشجویان روبرو شد،اعضای جدید اصلی و علی البدل انجمن ها انتخاب و جهت اقدامات بعدی به معاونت فرهنگی دانشگاه معرفی شدند.