تبریک قبولی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد


ورود 12 نفر از دانشجویان مجتمع آموزش عالی بافت را به مقطع کارشناسی ارشد را در سال تحصیلی1394 تبریک می گوییم.