تماس با دانشکده

  تلفن: 42426644-034 
تلفاکس:42426633-034
 پست الکترونیک:  
آدرس:شهرستان بافت-بلوار امیر کبیر-میدان امیر کبیر مجتمع آموزش عالی بافت
کد پستی:7851833978