تماس با مجتمع آموزش عالی بافت

لیست شماره تماس های مجتمع اموزش عالی بافت

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت