جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود با حضور جناب آقای دکتر مفلحی، روسای بخش و کارکنان مجتمع آموزش عالی بافت در محل سایت جدید برگزار گردید که در این جلسه جناب آقای دکتر مفلحی ضمن خوشامدگویی و تبریک قبولی ورود دانشجویان به این مجتمع، پیرامون مسائل آموزشی و انظباطی نکاتی را به دانشجویان توضیح دادند و سپس روسای بخشها در مورد مسائل و مقررات آموزشی دانشجویان و شرکت در فعالیتهای کانونها و انجمنهای علمی دانشجویان تاکید نمودند و بعد دانشجویان از سد خاکی شهرستان بازدید به عمل آوردند.