دیدار مدیر مرکز انفورماتیک و کارشناسان ذیربط دانشگاه از دانشکده بافت


         آقای دکتر صانعی مدیر مرکز انفورماتیک دانشگاه به اتفاق کارشناسان مرکز روز چهارشنبه 1393/08/7دیداری از محل دانشکده و خوابگاه دانشجویی داشتند و پس از بررسی امکانات موجود،برای گسترش سرعت و پهنای باند اینترنت و ایجاد امکان استفاده بیشتر و بهتر و نیز برخورداری دانشجویان مستقر در خوابگاه از اینترنت برنامه ریزی نموده اند و مقرر شد پس از خرید تجهیزات نسبت به انجام این تغییرات اقدام شود.
دکتر صانعی همچنین با دیدار با اعضای هیات علمی دانشکده در جریان درخواستهای آنها نیز قرار گرفت
ند.