راه اندازی سیستم وایرلس دانشکده


سیستم وایرلس دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت با همکاری مرکز انفورماتیک دانشگاه از تاریخ1394/03/04 برای استفاده استادان ،کارکنان و دانشجویان راه اندازی و قابل استفاده گردید.