ریاست


ریاست

ریاست فعلی

 نام و نام خانوادگی:
داریوش مفلحی
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1394 تا کنون
 تلفن:
 پست الکترونیکی:

   


ریاست سابق

 نام و نام خانوادگی:
علیرضا کاشانی
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:

 مدت تصدی:
از سال 1384 تا سال 1394
پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
ابراهیم ملک محمدی
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:

 مدت تصدی:
از سال 1381 تا سال 1384
پست الکترونیکی: