ریاست دانشکده

 

 نام و نام خانوادگی: داریوش مفلحی
 رتبه علمی:  
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از سال 1394 تا کنون
 تلفن:  
 پست الکترونیکی: