ریاست فعلی

ریاست فعلی 

    نام و نام خانوادگی:  حسینعلی ساسان  
    رتبه علمی:دانشیار  
    آخرین مدرک تحصیلی:  دکترا   
    مدت تصدی:  از سال 1401 تا کنون   
    تلفن:09133430368  
    پست الکترونیکی:hosali_s@uk.ac.ir