سخنرانی علمی


 سخنرانی علمی توسط بخش اقتصاد مجتمع آموزش عالی بافت با سخنرانی  جناب آقای دکتر سید محسن عظیمی دخت با موضوع رانت و اثرات آن در مجتمع آموزش عالی بافت مورخ 1398/02/09 برگزار گردید.