شرح وظایف

1-اداره و نظارت بر حسن اجرای مقررات و فرآیندهای آموزش منطبق بر مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه.

2-همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوباتد شورای دانشگاه و تصمیمات هیات رئیسه.

3-مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشکده با نظر رئیس مجتمع.

4-تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش مجتمع.

5-تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی مجتمع.

6- برنامه ریزی امور آموزشی مجتمع با همکاری واحدهای ذیربط.

7-ارائه پیشنهاد در زمینه برنامه های آموزشی، آیین نامه های آموزشی، ظرفیت پذیرش دانشجویان جدید به معاونت آموزشی دانشگاه.

8-بررسی کیفیت آموزشی ذر مجتمع و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی

9-ارزیابی و بازنگری محتوای سر فصل ها به منظور به روز رسانی، کارمدی اعضای هیات علمی.

10-برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد.