مدیریت فعلی

محل درج عکس

 نام و نام خانوادگی: دکتر داریوش مفلحی
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مدت تصدی: از سال1394 تا کنون
 تلفن: 42429555
 پست الکترونیکی: