مسابقه عکاسی

مسابقه عکاسی  در بین دانشجویان  مجتمع آموزش عالی بافت مورخ  1398/02/07  تحت عنوان "عکس انتظار"برگزار گردید و از بین نفرات شرکت کننده نفرات اول تا سوم  به عنوان عکاس منتخب انتخاب گردیدند.    

 

                                                                                                         کانون هنرهای تجسمی مجتمع آموزش عالی بافت