نمایشگر دسته ای مطالب

معاونت اجرایی و پشتیبانی

معاونت اجرایی و پشتیبانی


 


 نام و نام خانوادگی:رضا رحمان نژاد

 رتبه علمی:استاد

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای فضاهای زیرزمینی و هیدروتکنیک

 مدت تصدی: از تاریخ 97/3/22 

 تلفن: 32120968
32114041
داخلی:203

پست الکترونیکی: sreza99@uk.ac.ir
 
 آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/rerahmannejad