هیات علمی اقتصاد


نام و نام خانوادگي

 مدرک تحصیلی                                                  

 رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آقای علیرضا حسن زاده

دانشجوی دکتری


 اقتصاد

مربی

آقاي سید محسن عظیمی دخت

دانشجوی دکتری


معارف اسلامی و اقتصاد

مربی

آقای محمد علی مقصود پور

فوق لیسانس

 علوم اقتصادی

مربی

خانم فوزیه جیحون تبار

دانشجوی دکتری

 علوم اقتصادی

مربی

آقای وحید شهابی

فوق لیسانس

 علوم اقتصادی

مربی

آقای یاسر سیستانی

دانشجوی دکتری

 علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

مربی