هیات علمی حسابداری


نام و نام خانوادگي       

مدرک تحصیلی                         

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آقای بهنام کرمشاهی                           

فوق لیسانس                        
حسابداری

مربی

خانم تابنده صالحی


فوق لیسانس

حسابداری

مربی

خانم زینب اعظمی

فوق لیسانسحسابداری

مربی