هیات علمی مدیریت


نام و نام خانوادگي

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آقای سعید دهیادگاری

دانشجوی دکتری


مدیریت و بازرگانی

مربی

آقاي رضا سعیدی

دانشجوی دکتری

مدیریت بازرگانی

مربی

آقای حسن گلکار

فوق لیسانس
علوم تربیتی و مدیریت آموزشی

مربی

آقای امیر فاضل

دانشجوی دکتری

مدیریت بازرگانی

مربی

آقای کامران قربان نژاد

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی مالی

مربی