کارمندان مجتمع آموزش عالی بافت

کارمندان مجتمع اموزش عالی بافت

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
حسن ملک پور کارپرداز
صدیقه رفیعی پور مسئول آموزش
عصمت گلستانی مسئول امور عمومی
مصطفی دهقانی مسئول سایت
فرزاد صادقی مسئول دفتر رئیس مجتمع
روح الله صادقی مسئول تغذیه