کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری


به مناسبت روز درختکاری و با هماهنگی انجمن علمی مدیریت تعداد 100  اسلحه درخت در محل سایت جدید مجتمع غرس گردید.