کتابخانه

کتابخانه مجتمع هم اکنون دارای4580 جلد کتاب (4480جلد فارسی، 100 جلد انگلیسی ) می­ باشد و تعداد 6 نوع نشریه در کتابخانه موجود است .
اعضا کتابخانه مجتمع 280  نفر هستند که  اعضا هیات علمی، کارکنان و دانشجویان شامل متقاضیان می­ باشند.